torsdag 1 december 2011

Universum reviderat!

Genom historien har teorier om tillvarons beskaffenhet ofta fått revideras och vi syntalder vid Tricilves kejserliga akademi vill naturligtvis inte stå fåvitske farsegels kollegor efter heller i detta avseende.

Man kan alltså INTE sätta ihop tjugo liksidiga tetraedrar till en tjugosiding, en ikosaeder, något som felaktigt påstods så sent som i förra inlägget på denna vetenskapliga krittavla. Signaturen Skymandr framkastade tvivel redan i inläggets kommentarsfält och har vederbörligen överförts till Abzulvans annex i Fam Kvalvi för ingående förhör rörande ursprunget till hans skapelsestörande insikter.

Ingen skada är emellertid skedd eftersom det NÄSTAN går att foga samman tetraedrarna till en ikosaeder. Det blir lite glapp här och där men vilken byggnad I Tricilve saknar dylikt? Som alla lärde vet så är mottot för kejserliga akademin:

"Att tänka fritt är stort
Att tänka rätt är större
Att tänka nästan rätt duger
".

Kollegiet har med sin nya insikt kommit fram till att de spalter mellan tetraedervärldarna som misspassningen orsakar förklarar de många mellanvärldar och underhållsfickor som observerats, exempelvis De grå hallarna och Bythos. Fyndet förklarar också hur demoner, kakluner och annan ohyra likt kosmiska vägglöss via gliporna kan röra sig mellan världarna. Ordningen är alltså återställd och kollegiet planerar som bäst en rejäl fest för att döva de sista tvivlen på temat "In vino veritas".


I vetande nåd

Obralind da Kufa
Syntald och legitimerad överslätare i geometrisk spakelogi vid
Kejserliga akademin i Tricilve

15 kommentarer:

Robin sa...

Ack, vetenskapen gör sådana språngsteg att jag näppeligen tordes följa den åt!

Pensir liberœ grandam estat,
pensir ghustœ plid grandat,
pensir presquez ghustœ taùgat.

Erik Granström sa...

Bäste broder Robin: Tack för den ransardiska översättningen även om sådana farsegels tåsugare torde sakna förutsättningar för insikt i ämnet.


Med utomordentligt överseende
Obralind da Kufa

Ola Wikander sa...

Haha! Den tricilviska vetenskapssynen sammanfaller på ett sympatiskt sätt med den mosebaskiska devisen "GSG - Går det så Går Det!"

Robin sa...

Herr Obralind!

Som vi sägom i Ransard:

Cheyom cheyohem estat!

Allt är allt!

Ida-Sofia sa...

skymandr låter hälsa, via ombud, att han ser allt mycket klarare nu, sedan han fått en privatlektion hos Abzulvan.

Henrik von Lichtenstein sa...

Björklund låter hälsa att att i världen GY11 finns ett snarlikt uttryck
"Att tänka fritt är stort
Att tänka rätt är större
Att tänka lika är störst".

Erik Granström sa...

Ida Sofia: Det gläder mig men förvånar knappast - Abzulvans korrektörer kan vara mycket övertygande. Förhoppningsvis nådde insiktens nåd Skymander medan han fortfarande hade alla lemmar i behåll.

Erik Granström sa...

Henrik: Ett parallellrike med karaktär och konsekvens! Har de möjligen plats för ett Kishat?

Anonym sa...

En idé om glipor mellan tetraedrarna i världsskapelsen! Det torde vara något av det dummaste som kläckts ur den i allmänhet mycket dumma, så kallade, akademin i Tricilve. Som varje resenär i multiversum vet byggs tillvaron inte upp av LIKSIDIGA tetraedrar utan av mer oregelbundna dito. Dessa kan, förresten, bygga upp en helt godtycklig kantig form. Och naturligtvis en ikosaeder. Hos den som bara sitter med näsan i dammiga pergament och andra papperskonstruktioner uppstår det glipor i intellektet. Ur dessa springor kryper tankar fram likt druckna vägglöss. Syntaldens enfaldiga inlägg utgöra en fin illustration av det. Ni har blivit varnade!

Med så vänliga hälsningar som ämbetet tillåter,
Strang Fixif af Hoxoh
Förste finita element(ar) beräknare

Ps. Eftersom akademin i Tricilve har samma förhållande till sanningen som en bedagad kurtisan, så kommer jag undvika huvudstaden i fortsättningen. Detta är i sanningen ingen stor uppoffring
Ds.
/Mats Å

Erik Granström sa...

Bäste herr Fixif (ska namnet måhända vara "Fiktif" då detta skulle förklara eder tomt ekande avsaknad av akademisk sustans).

Att höra en irrvrängare från HOXOH uttala sig om tillvarons egentliga tillstånd är i sanning att övervara isterulkars lektur i konsten att flyga. Som mäster Otgar knutsprätta fastslår i sitt teotropa dociment, vars fullständiga titel jag undviker att nämna för att inte varmbelasta det ister som fyller utrymmet mellan edra öron med risken att det rinner ut genom dessa till lärdomslyssnande synbarligen oduglige trattar, så är varje antydan om godtycklighet i akademiska spörsmål att likna vid bölder i mandrillens ändalykt och ett argument tydande på debattandens lidande av det slutliga och barmhärtigt nog fatala stadiet av skamsota slemklåda.

Innevånarna i vår vackra stad ska som varande sansade männer bära edert beslut att undanhålla oss eder vidare närvaro, än om ett och annat muntert gnägg torde vara ofrånkomligt. Skulle ni ändock, med den nyckfulla irrationalitet som visat sig vara edert kanske enda signum, lockas att framlägga edra teser inför akademins lärde, vill jag be er besöka Tricilve om senhösten när kastvänliga och lagom förruttnade langocker gives i obegränsad mängd, åhörarna till nyttjande.

Med obeskrivlig men förtjänt nedlåtande uttråkelse
Obralind da Kufa

Anonym sa...

Bäste Snyltald (sic!),
Nu vet jag hur mustelonen känner sig när den kommer in i hönsgården. Fjädrarna flyger, de pösiga, ruvande hönorna väcks ur sin slummer och ett öronbedövande kackel utbryter. Snyltalden bemöter, naturligtvis, inte sakfrågan utan kacklar på om förruttnade langocker. Dylikt beteende passar på måhända på det sjabbiga sjömanshorhus som Tricilves akademi utgör, men knappast i lärda disputationer om världsalltets beskaffenhet. Vi som kan något om den tarvliga historia akademin har påminns om Dupels professur. I Tricilve kan som bekant allt köpas för pengar. Krämaren Hobart von Skifferdahl ville överraska sin trögtänkta kona med en professur i teoretisk flogistonharmonik. Oturligt nog dog hustrun innan utnämningen, men efter betalningen. Käringen hade emellertid en älskad liten vit skällig knähund av dupeltyp. Hunden fick ämbetet istället, och det stackars djuret var nu tvungen att vistas på akademin resten av sina dagar. Djurplågeri! Det sägs att von Skifferdahls betalning tog fyra dagar att kånka in i akademins skattkammare. Det torde dock vara blott ett ögonblick jämfört med den tid det måste tagit att bära in Herr Obralinds betalning.

I upphöjt och överseende lugn,
Strang FixiF

Erik Granström sa...

Bäste fiktive skriftstollare,

ett knappt läskunnigt barn kan se hur ni dignar under den akademiska diskursens tyngd, men vad är annat att vänta av en grändlärd tasktullare, ty jag inser nu, och förlägs över att inte genast ha påpekat det, att ni ingalunda respresenterar HOXOHs esoteriska akademi, ty vem i villvävarnas stad skulle väl som ni skriva stadens namn med gemena bokstäver? Gemen är i själva verket det epitet ni bäst förtjänar ty av pennfäktning, pennalism och pennibelt uppkastande av smörja behärskar ni förvisso blott de två sistnämnda konsterna. Sättet ni söker titulera er på är avslöjande ty jag förstår nu att "Förste finita elementarberäknare" ska utläsas som "den beräknare som först kastades ut enär han underlät att inse elementa"

Er kritik av akademins storsyntald i teoretisk flogistonharmonik vittnar vidare inte bara om okunskap utan är därtill gravt irrelevant eftersom sagda hund åtnjuter stor respekt vid vårt lärosäte för vilket jag själv är bevis. Mesterinnan och seman-tiken Fifi var min egen examinator och utsatte mig för ett skarptandat och närgånget förhör ur vilket jag triumferade enbart tack vare mitt kunnande samt en påpassligt medförd leverkorv.

Sedan jag således nerdragit edra tarvtyngda hosor finner jag det knappast mödan värt att fortsätta samtalet. Världen väntar på mina insikter medan edert lallande inte håller substans nog att ens fylla en rännsten.

Med avsmak
Obralind da Kufa

Jakob sa...

Här på Granströms blogg är till och med rättelserna underhållande läsning.

Anonym sa...

LSD is one helluva drug!

Anders Norén sa...

Tag er i akt! Åldrade professorer på universitetet i Arkham kan vittna om studenter som drivits till galenskap, eller värre saker, av alltför närgångna studier av bisarra vinklar, oroväckande geometriska former, obehagligt färgskiftande månghörningar och deras eventuella koppling till olika existensplan i, eller utanför, det rumtidskontinuum vi lever i.